Visuté záhrady Semiramis v Babylone

05.03.2010 23:40


 

Babylon je známy svojou vežou, o ktorej sa vraví, že bola vežou do neba. Podľa antických opisov mal byť Babylon obkolesený ohromnými hradbami s mnohými bránami.

Babylon bol postavený za vlády Nabukadnesara II. v období Novobabylonskej ríše (625-539 pred n. l.). Nabukadnesarovi sa pripisuje dostavanie Babylonskej veže. Nikto však nevie, kto je autorom visutých záhrad.

Aj keď sa visuté záhrady volajú Semiramidinými, do dnešných čias sa nepotrvdilo, či ich dala postaviť kráľovná Semiramis. Táto úloha ostáva orieškom pre archeológov a historikov. Ich vzhľad nie je dochovaný, preto existujú len náčrty.

 

Dobrou správou je, že Robert Koldewey (archeológ, ktorý takmer dve desaťročia vykopával Babylon) našiel pravdepodobne časti visutých záhrad v Babylone. Išlo o klenby, ktoré by inak boli súčasťou pivnice, ibaže tu sa žiadne pivnice nenašli. A tak je možné, že práve tieto klenby tvorili súčasť visutých záhrad.